ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»

0

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου) θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», ενώ εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί και η συνοδευτική αιτιολογική έκθεση προκειμένου «να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαδικασία της διαβούλευσης».

Το ν/σ συναρθρώνεται σε τέσσερα μέρη:

Α. Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης:

Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και σε αυτό εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης(θέσεις Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων της Κυβέρνησης, καθώς και Προέδρων, Διοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση).

Η επιλογή για τη στελέχωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται ύστερα από α).έκδοση σχετικής προκήρυξης, β). αξιολόγηση από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ) και γ). απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει κατά δεσμία αρμοδιότητα μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων που προκρίνονται από το ΕΣΕ. (Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ) αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ με ειδικότητα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου κατόπιν κλήρωσης. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το μέλος του ΑΣΕΠ.)

Η θητεία των επιλεγομένων ορίζεται σε τέσσερα έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ έτη.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει τη δημιουργία του Μητρώου κορυφαία και ιστορική μεταρρύθμιση εφάμιλλη αυτής του ΑΣΕΠ, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί για πρώτη φορά η πλήρης εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Β. Σύστημα αξιολόγησης:

Σε αξιολόγηση υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των θρησκευτικών λειτουργών.

Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους. Στην περίπτωση των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο οικείος Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας ή τα δύο ανώτερα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών, ενώ προβλέπεται και συμβουλευτική συνέντευξη-συζήτηση για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησής του υπαλλήλου από τον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενο, ως πρώτο αξιολογητή πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Βαθμολογία κάτω του βαθμού εξήντα (60) (μη επαρκείς υπάλληλοι) πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν παρόμοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει ένσταση στην ειδική επιτροπή Αξιολόγησης.

Τέλος, προβλέπεται κοινωνικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης -με τη λήψη υπόψη της γνώμης των πολιτών για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών- ο οποίος θα διενεργείται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και από την κεντρική ιστοσελίδα κάθε υπουργείου.

Γ. Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων-σύστημα προαγωγών:

Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

Ο πίνακας προακτέων και μη προακτέων καταρτίζεται από το υπηρεσιακό συμβούλιοτον Απρίλιο κάθε έτους με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας.

 Δ. Σύστημα επιλογής προϊσταμένων:

Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), που συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) το οποίο συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και δύο μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΣΕΠ προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.

Κυριακή Παπαναστασίου

About Author

inagreece

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr