ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: θέση νομικού συμβούλου στο Δήμο

0

lawΣτην πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη (νομικού – δικηγόρου) προχωρά ο Δήμος Καισαριανής. Ο νέος ειδικός συνεργάτης θα παρέχει νομικές υπηρεσίες µέσα στον κύκλο των γνώσεων του σε εξειδικευµένα επιστημονικά θέµατα νοµικής φύσεως Δημοσίου, Διοικητικού Δικαίου ,Εργατικού Δικαίου, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις λειτουργίες του Δήμου.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού, κα. Πορίχη Ζηνοβία, οδός Βρυούλων 125 – 2ος όροφος, ώρες 8.30 – 2.30 καθηµερινά), αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του Ειδικού Συνεργάτη (Νομικού-Δικηγόρου).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Βιογραφικό σημείωμα.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

3) Πτυχίο Νοµικού τµήµατος ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.

4) Πτυχίο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε άριστο επίπεδο ( Proficiency)

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού ( σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου

 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο έως τις 23 Ιανουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (κος Ματζιούρης Γ. τηλ.213-2010743 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30) .

 

About Author

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΩΜΕΝΑΚΗΣ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr