ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Δήμος Σοφάδων: Αιτήσεις για κάλυψη Διευθυντικών θέσεων σε Σχολικές μονάδες

0

σχολειο σοφαδωνΞεκίνησαν την προηγούμενη Τετάρτη και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι αιτήσεις όσως επιθυμούν για την πλήρωση των κενών θέσεων ∆/ντών για τις σχολικές µονάδες του 2ου 12/θ ∆.Σ. Σοφάδων και 6/θ ∆.Σ. Λεονταρίου της Π.Ε. Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Καρδίτσας, που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ∆ιευθυντών, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 30 Σεπτεµβρίου 2015 έως και 5 Οκτωβρίου 2015.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σηµείωµα.

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης.

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

4. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύµφωνα με τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύµφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.

8. ∆ήλωση προτίµησης και σειρά προτίµησης Σχολικών μονάδων όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίµησης.

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχοµένου του παρόντος ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

About Author

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΞΟΥΡΗ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr