ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Γλυφάδα: 31 προσλήψεις στο Δήμο

0

Το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 31  άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αθλητικές- Πολιτιστικές Δραστηριότητες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2015 2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικότητας Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή Ευρωστίας και Υγείας 3 ΔΕ Δάσκαλοι Μουσικής Πιάνου 1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Κιθάρας 1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία Φούγκα) 1 ΔΕ Δάσκαλος Χορού Προκήρυξη ΣΜΕ 2/2015 8 ΠΕ Νηπιαγωγών από την υπογραφή της σύμβασης 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης 10 ΔΕ Βοηθών Παιδοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση ‘Κ.Α.Π.ΠΑ.’» Δήμου Γλυφάδας, Καραϊσκάκη 34 & Β. Τσιτσάνη Γλυφάδα, Τ.Κ.: 16675,  (τηλ. επικοινωνίας:210-9602130).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις και κατεβάστε τις αιτήσεις.

About Author

ΕΥΗ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

Comments are closed.

http://loukasvavitsas.gr